LA VITAS, Tempelj gibanja in notranjega miru 3.1.2019 ponovno odpira svoja gibalna vrata

DELAVNICA VITAS ENERGY-SELF CARE

LA VITAS, Tempelj gibanja in notranjega miru 3.1.2019 ponovno odpira svoja gibalna vrata

Hej vitas hej ūüôā

Pa smo skońćili v novo leto, upam, da ste se naspali in naredili kaj za vaŇ°e telo, danes je res lep dan za skok v naravo, da se malce nadihamo sveŇĺega zraka in razmigamo naŇ°e noŇĺice ūüėČ

Jutri Ňĺe pademo v nov delovni dan, katerega bomo prvińć po novem letu tudi zańćinili mi z zelo zdravo zańćimbo za telo, ki se imenuje GIBANJE.

‚ě°ÔłŹZato vabim vse, ki bi radi zańćinili z gibanjem se…. LA VITAS,
tempelj gibanja in notranjega miru ponovno odpira svoja vrata in vas vabi novim gibalnim dogodivŇ°ńćinam naproti…

‚ܙԳŹvsak TOR in ńĆET, 19.45-20.45, v MALI TELOVADNICI, O҆ Toneta ńćufarja v MARIBORU….

Prijave na obrazcu  www.lavitas.si/vitas-energy/

Pa zańćnimo leto 2019 z gibanjem ?

Vitas pozdrav.
Mojca

Delite na druŇĺbenih omreŇĺjih ...


SPLO҆NI POGOJI POSLOVANJA

 

S spletno stranjo¬†www.lavitas.si¬†upravlja podjetje Mojca Ribińć s.p., Zg. Duplek 49c, 2241Sp. Duplek; LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru.¬† Tako vam vsem obiskovalcem te spletne strani posreduje te informacije za boljŇ°e razumevanje in boljŇ°o medsebojno komunikacijo.¬†Seznanjamo vas s sploŇ°nimi pogoji poslovanja z namenom, da bi bilo naŇ°e sodelovanje ńćimbolj pristno in brez kakrŇ°nihkoli zapletov, saj Ňĺelimo delovati v najviŇ°je dobro nas vseh.

 

Storitve ponudnika Mojca Ribińć s.p. obsegajo vse storitve, ki se trŇĺijo pod storitveno znamko LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru, katere lastnica je MOJCA RIBIńĆ; Ň°e posebej le-te so:

Navajamo glavne storitve, le te se lahko menjujejo in dodajajo nove, saj imamo tak nańćin dela, da se na podlagi vaŇ°e odzivnosti tudi prilagajamo vaŇ°im potrebam in Ňĺeljam.

 

Osnovni pojmi:

Ponudnik storitev je podjetje Mojca Ribińć s.p., Zg. Duplek 49c, 2241 Sp. Duplek; LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru, , z davńćno Ň°tevilko 16838220 (v nadaljevanju ponudnik).

Narońćnik storitev podjetja Mojca Ribińć s.p., LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru je vsaka pravna ali fizińćna oseba, ki je preko spletnih strani ali na kakŇ°en drug pisni nańćin narońćila storitve ponudnika (v nadaljevanju narońćnik).

Uporabnik storitev podjetja Mojca Ribińć s.p., LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru je vsaka pravna ali fizińćna oseba, ki uporablja storitve ponudnika (v nadaljevanju uporabnik).

Stranka podjetja Mojca Ribińć s.p., LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru je vsak Narońćnik ali Uporabnik storitev podjetja Mojca Ribińć s.p., LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru, (v nadaljevanju stranka).

 

SploŇ°ni pogoji poslovanja in uporabe storitev so zavezujońći za vse stranke in ponudnika storitev. SploŇ°ni pogoji imajo skupaj z opravljenim narońćilom storitev preko spletnih strani ponudnika naravo pogodbe, sklenjene med ponudnikom in narońćnikom. ńĆe ponudnik in narońćnik skleneta pogodbo v pisni obliki, imajo dolońćila pisne pogodbe prednost pred dolońćili SploŇ°nih pogojev. Za vsa dolońćila, ki niso urejena s temi SploŇ°nimi pogoji, se smiselno uporabljajo dolońćila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu ter Zakona o varstvu potroŇ°nikov.

 

Ponudnik storitev si pridrŇĺuje pravico do spremembe dolońćil SploŇ°nih pogojev kadarkoli in brez predhodnega obvestila Strankam, za zagotavljanje skladnosti z veljavno zakonodajo ter internimi poslovnimi akti. Za datum spremembe se Ň°teje objava na straneh www.lavitas.si. ńĆe v 10 dneh po objavi sprememb Stranka ne ugovarja, se smatra, da se s spremembami strinja.

 

Vsa vsebina na spletni strani www.lavitas.si je avtorsko delo MOJCE RIBIńĆ in ima lastniŇ°ke vse pravice nad njimi. Prepovedano je vsakrŇ°no kopiranje ali distribucija brez dovoljenja ponudnika. Narońćnik in izvajalec sta dolŇĺna se vzdrŇĺati kakrŇ°nega koli posredovanja kakrŇ°nih koli informacij, ki se nanaŇ°ajo na narońćnika ali izvajalca ali na z njima povezane osebe, ńće to ni v naprej odobreno s strani odgovornih oseb oziroma, ńće za to ni izrecnega pooblastila.

 

V primeru, da krŇ°ite katerokoli tońćko poslovnega sodelovanja, vas lahko nemudoma pozovemo o prekinitvi sodelovanja in odstranimo vse vaŇ°e podatke brez predhodnega obvestila in brez povrańćila denarja oz. brez povrańćila nastalih stroŇ°kov zaradi ukinitve storitev.

 

V primeru kakrŇ°negakoli dejanja narońćnika ali uporabnika, ki je v nasprotju z veljavno slovensko ali mednarodno zakonodajo ali v primeru grobega krŇ°enja SploŇ°nih pogojev, ima ponudnik pravico uporabniku takoj, brez predhodnega obvestila, prekiniti dobavo storitev in sodelovanja, ne glede na dejansko poslovno Ň°kodo, ki bi jo narońćnik s tem posegom lahko utrpel.

Ponudnik in narońćnik spore reŇ°ujeta sporazumno. V nasprotnem primeru spore reŇ°uje stvarno pristojno sodiŇ°ńće v Mariboru.

 

PLAńĆILNI POGOJI:

Vse cene na spletnih straneh so v evrih (‚ā¨) in ne vsebujejo zakonsko predpisanega davka na dodano vrednost, saj nismo DDV zavezanci, razen v primerih, ko je dolońćeno drugańće. V kolikor dolońćena specifińćna storitev ni navedena na spletnih straneh ponudnika, jo lahko narońćnik dobi po pisnem zahtevku narońćnika.

Cenik storitev je vedno objavljen na spletnih straneh Ponudnika in se lahko za prihodnje obrańćunsko obdobje spremeni brez predhodnega obvestila. Za datum spremembe se Ň°teje datum objave na spletnih straneh. Podjetje Mojca Ribińć s.p., LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru ne bo odgovorno narońćniku niti kateri koli tretji osebi za popravke, spremembe cen ali opustitev storitev.

Stranka se obvezuje, da bo ponudniku plańćevala nekatere storitve do 15. v tekońćem mesecu (skupinske gibalne dejavnosti,‚Ķ) , nekatere pa predenj jih bo koristila (individualne ure, razlińćne terapije, meditacije, delavnice, seminarji,‚Ķ). V primeru neplańćila po desetih (10) delovnih dneh ima ponudnik pravico prepovedati vstop na katerokoli dejavnost, ki jo ponudnik izvaja oz. na trenutno, za katero stranka ni poravnala svoje obveznosti. Sledi tudi takojŇ°en izpis iz skupinske gibalne dejavnosti. Stranka se lahko ponovno vpiŇ°e v katerikoli program, vendar mora vsako storitev plańćati v naprej.

Za narońćilo storitev velja kakrŇ°no koli narońćilo, ki jo stranka posreduje ponudniku v pisni, ustni ali elektronski obliki. V primeru, da stranka ne zahteva povratnega sporońćila o ceni storitve, se smatra, da je seznanjen s tekońćim cenikom storitev, ki je tudi objavljen na spletni strani www.lavitas.si.

Za prekinitev sodelovanja med ponudnikom in stranko velja PISNA ODPOVED v tekońćem mesecu za skupinske gibalne dejavnosti; za vsa druga narońćila ( delavnice, seminarji, individualne ure,‚Ķ) morate svoj neprihod PISNO sporońćiti vsaj 5 delovnih dni pred prihodom, v nasprotnem primeru vam zarańćunamo nastale stroŇ°ke v 50% vrednosti dolga zaradi vaŇ°ega neprihoda na dolońćeno uro, delavnico,‚Ķ. Torej ponudnik in stranka pa lahko tudi kadarkoli in brez odpovednega roka s pisnim obvestilom drugi stranki prekineta sodelovanje, ńće katerakoli stran grobo krŇ°i dolońćila tega sodelovanja.

Narońćnik se obvezuje, da bo do dneva prekinitve sodelovanja poravnal vse obveznosti iz naslova sodelovanja oz. prijave na katerokoli naŇ°o storitev. ńĆe se narońćnik v primeru predplańćila odlońći predńćasno prekiniti sodelovanje, ni upravińćen do povrańćila vnaprej plańćanega zneska.

 

VAROVANJE PODATKOV

Ponudnik in narońćnik se obvezujeta, kot poslovno tajnost varovati vse podatke, do katerih bosta priŇ°la pri svojem poslovnem sodelovanju, ves ńćas sodelovanja, in da bosta vse pridobljene podatke iz naslova sodelovanja varovala vsaj Ň°e deset (10) let po prenehanju sodelovanja.

Narońćnik mora upoŇ°tevati sploŇ°ne pogoje ponudnika in obstojeńćo zakonodajo glede objave in nudenja informacij in storitev ter odgovarjati za vse posledice dovoljene ali nedovoljene uporabe narońćenih storitev ponudnika, ki izhajajo iz dogovora, s strani tretje osebe.

Narońćnik se strinja, da bo upoŇ°teval predpise v zvezi z avtorskopravnim varstvom in zagotavlja, da bodo vse informacije uporabljal za svoje osebne namene.

Narońćnik z opravljenim narońćilom storitev dovoli ponudniku poŇ°iljanje informacij, obvestil in anketnih vpraŇ°alnikov, ki so neposredno povezani s storitvami ponudnika, na e-poŇ°to narońćnika oz. na njegov mobilni aparat, za nedolońćen ńćas. Narońćnik lahko s pisno Ňĺeljo zavrne prejemanje teh obvestil.

 

Ob vzpostavitvi komunikacije z podjetjem Mojca Ribińć s.p., LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru se uporabnik strinja, da podjetje Mojca Ribińć s.p., LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru pridobljene podatke uporabi pri elektronski komunikaciji z uporabnikom. Komunikacijske kanale uporabljamo za obveŇ°ńćanje o novostih in akcijah naŇ°ih izdelkov in storitev. Vsak uporabnik iz naŇ°ih mailing list ima moŇĺnost da se odjavi na prejemanje naŇ°ih elektronskih oz. SMS sporońćil. Vsa prejeta elektronska in SMS sporońćila od podjetja Mojca Ribińć s.p., LA VITAS, tempelj gibanja in notranjega miru so brezplańćna.

 

Obisk spletne strani www.lavitas.si in uporaba njenih vsebin in storitev je popolnoma na lastno odgovornost.

 

Uporaba spletne strani www.lavitas.si, je pogojena s pogoji in pravili uporabe, vkljuńćno z internimi uporabniŇ°kimi navodili, kot tudi z veljavnimi predpisi Republike Slovenije na tem podrońćju. Z uporabo vsebin spletne strani¬†www.lavitas.si¬†izrecno soglaŇ°ate z njegovo vsebino in z vsako prijavo vstopate v pogodbeno razmerje s podjetjem Mojca Ribińć s.p., in tako potrjujete, da ste sposobni biti nosilec pravic in obveznosti iz tega pogodbenega razmerja. Obvezujete se, da boste to spletno stran uporabljali na zakonit nańćin. Izkljuńćno ste odgovorni za poznavanje in spoŇ°tovanje vseh zakonov, podzakonskih predpisov, pravil in ureditev, ki se nanaŇ°ajo na vaŇ°o uporabo tega spletnega mesta.

NA SPLO҆NO

Spletna stran je bila postavljena v dobri veri ozaveŇ°ńćanja ljudi na podlagi mojih predhodnih izobraŇĺevanj pri razlińćnih svetovno in domańće priznanih uńćiteljih, avtorjih, predavateljih gibalnih in duhovnih voda ter lastnih izkuŇ°enj in izkuŇ°enj drugih ljudi, katere so najbolj dragocene in uńćinkovite.

Vsebina in funkcionalnost naŇ°e spletne strani so vam ponujene v pisni obliki, kot so zapisane, brez kakrŇ°nihkoli drugih jamstev. Vse vsebine, katere so podane, so namenjene¬†ozaveŇ°ńćanju ljudi, podajanju razlińćnih razmiŇ°ljanj, na podlagi svojih izkuŇ°enj in doŇĺivljanj. Ukvarjamo se s¬†preventivo, torej ozaveŇ°ńćamo naravno, svobodno gibanje, ki ga Ňĺelimo predstaviti na ńćim bolj lahkoten in svoboden nańćin, hkrati pa se Ňĺelimo dotakniti tudi notranjega miru in sprostitve samega sebe, zato poudarjamo, da nikakor ne zdravimo ali ozdravljamo ljudi, ampak samo¬†ozaveŇ°ńćamo vidik preventivnega dobrega ‚Äď boljŇ°ega pońćutja. PoskuŇ°amo¬†ozaveŇ°ńćati samo naŇ° nańćin gibanja in razumevanja le tega, do katerega smo priŇ°li skozi¬†dolgoletna izobraŇĺevanja in delovanja-torej ukvarjanja z ljudmi.

 

Za vse vsebine, ki so podane ali na spletu ali na naŇ°ih gibalnih urah, individualnih svetovanjih, predavanjih, delavnicah,‚Ķposameznik v celoti prevzema odgovornost na kakŇ°en nańćin bo te informacije sprejel¬† in jih nato uporabljal.¬†Poudarjamo, da naŇ°a dejavnost ne spada pod uradno priznano obliko katerokoli terapevtske pomońći ali kakrŇ°enkoli uradno priznani uńćni program.¬†NaŇ° namen je samo ozaveŇ°ńćanje, kar pa nima nobene povezave z zdravljenjem ali uradnim terapevtskim pristopom pomońći ljudem.¬†Zato v primeru kakrŇ°nihkoli osebnih ali zdravstvenih (fizińćnih ali psihińćnih) teŇĺav ter dvomov o primernosti vadbe in drugih naŇ°ih svetovanj ali storitev glede obiska, vas naproŇ°amo, da se posvetite z uradnim zdravstvenim osebjem ali uradnim terapevtom.

 

Podajamo vam samo razlińćne pristope h gibanju, za katere smo sami na lastnih izkuŇ°njah ugotovili, da delujejo, ne moramo vam pa zagotoviti, da bo vam naŇ° pristop dal enake rezultate kot nam ali drugim, saj smo si ljudje razlińćni in vsako informacijo, dejanje dojemamo drugańće, svojevrstno in tako si tudi vsak sam ustvari svojo edinstveno izkuŇ°njo.

 

Zelo podobno je pri¬†svetovanjih,¬†delimo z vami¬†znanje, izkuŇ°nje in razlińćne vidike razumevanja Ňĺivljenja na razlińćnih Ňĺivljenjskih podrońćjih,¬†na podlagi katerih vam Ňĺelimo pokazati Ň°irino razumevanja Ňĺivljenja na sploŇ°no ali specifińćno na ¬†njegovih posameznih situacijah.¬†Namen ozaveŇ°ńćanja je, da vam pokaŇĺemo razlińćne nańćine in poti k boljŇ°emu pońćutju in tudi k bolj kvalitetnemu nańćinu Ňĺivljenja.¬†Ne moramo pa vam zagotoviti, da vam bo naŇ° nańćin ustrezal in vam zagotovil popolno kvaliteto Ňĺivljenja.¬†Le to si lahko ustvarite samo sami.

 

VaŇ°a prisotnost na naŇ°ih urah (ali gibalnega ali svetovalnega znańćaja) je popolnoma vaŇ°a odgovornost. Ko obiŇ°ńćete naŇ°o spletno stran in/ali se prijavite in narońćite na katerikoli naŇ° program, se strinjate z vsemi naŇ°imi navedenimi pogoji in v celoti prevzemate odgovornost.

 

Vsa vsebina, katera je zapisana na spletni strani, katera se predava na skupinskih ali individualnih urah, delavnicah,predavanjih‚Ķje¬†avtorsko zaŇ°ńćitena¬†pod blagovno znamko¬†LA VITAS, TEMPELJ GIBANJA IN NOTRANJEGA MIRU, VITAS ENERGY¬†¬ģ .¬†Lastnik blagovne znamke je¬†Mojca Ribińć. Blagovna znamka je¬†zaŇ°ńćitena z zakonom o intelektualni lastnini, zato vsakrŇ°no krŇ°enje tega zakona ‚Äď kopiranje in uporaba enakih pojmov reŇ°uje pooblaŇ°ńćeno sodiŇ°ńće.

 

Tako se zavezujete, da ne boste uporabili naŇ°e spletne strani in njenih/naŇ°ih vsebin in storitev za protipravno ravnanje ali vzpodbudili tretjo osebo v to ravnanje, da ne boste uporabljali naŇ°ih vsebin ali storitev za kakrŇ°nekoli nezakonite namene.

 

Prepovedano je tudi kakrŇ°nokoli drugo kopiranje, posnemanje, razmnoŇĺevanje, izvajanje, objavljanje, prenaŇ°anje, ustvarjanje izpeljank naŇ°ih spletnih in drugih vsebin in uporaba le teh za lasten poslovni namen ali uporabljati naŇ°e vsebine in dejavnosti v kakrŇ°nekoli nezakonite namene. Torej vse naŇ°e vsebine in dejavnosti so striktno namenjene za lastno in nekomercialno uporabo.

 

V imenu podjetja Mojca Ribińć s.p. in vseh drugih, kateri delajo in sodelujejo z nami, izkljuńćujemo¬† vsakrŇ°no odgovornost za kakrŇ°nokoli morebitno nastalo Ň°kodo, ki bi lahko nastala ob nepravilnem dojemanju naŇ°ih vsebin, storitev ali nepravilni uporabe le teh; ali iz vaŇ°e nepravilne uporabe vsebin naŇ°e spletne strani.

 

Podjetje Mojca Ribińć s.p., kot upravitelj spletne strani¬†www.lavitas.si, si¬†pridrŇĺuje pravico¬†zaradi Ň°irjenja dejavnosti ali kakrŇ°negakoli drugega tehtnega razloga do¬†obńćasnih sprememb vseh sploŇ°nih ali plańćilnih pogojev, le te postanejo¬†veljavne takoj po objavi¬†na naŇ°i spletni strani¬†www.lavitas.si.

 

SploŇ°na uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR)

Od petka, 25. 5. 2018 naprej velja¬†SploŇ°na uredba o varstvu osebnih podatkov (GDPR). Ker uvaja v dosedanjo ureditev varovanja osebnih podatkov novosti, med katerimi je tudi nova opredelitev privolitve posameznikov,¬†morate potrditi, da Ň°e vedno Ňĺelite prejemati naŇ°e brezplańćne E-novice in promocije.

 

V podjetju Mojca Ribińć s.p. spoŇ°tujemo vaŇ°o zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene prek obrazca za prijavo na E-novice in promocije skrbno varovali, kar pomeni, da bomo vaŇ° e-naslov uporabljali izkljuńćno za poŇ°iljanje E-novic in promocij in ga ne bomo posredovali tretjim osebam.

 

Preko e-novic in promocij vas bomo obveŇ°ńćali o novostih, trendih in dobrih praksah na podrońćjih¬†gibanja, rekreativnih dejavnostih, dobrega pońćutja, zdravega-kvalitetnega Ňĺivljenja¬†in drugih podobnih tematikah. ObveŇ°ńćeni boste o najnovejŇ°ih dogodkih, ki se bodo odvijali pri nas in seveda o vseh ugodnostih, katere bomo skreirali samo za vas. V kolikor nam prejemanja ne boste potrdili,¬†vam bomo e-novice in promocije ne bomo morali poŇ°iljati.

 

 

POSEBNO OPOZORILO:

Vńćasih se lahko tudi zgodi, da nekdo drug namesto vas v naŇ° obrazec vpiŇ°e vaŇ° elektronski naslov in vas prijavi brez vaŇ°e vednosti. Tako vam podajamo razlago, na kakŇ°en nańćin delujejo naŇ°i kontaktni obrazci. Torej elektronski naslov, s katerim se VI vpiŇ°ete za e novice in promocije, preverimo tako, da vam na elektronski naslov, ki ste ga podali ob vpisu, samodejno poŇ°ljemo potrditveno sporońćilo s povezavo, na katero morate klikniti, da vpis potrdite in se tako ¬†dokonńćno izvede. S tem prepreńćimo, da bi vas na spletno stran prijavil kdorkoli drug, kateri nima dostopa do vaŇ°ega elektronskega naslova. Kljub vsem varnostnim ukrepom se pa Ň°e vedno lahko zgodi, da katerikoli spletni uporabnik v katerikoli naŇ° spletni obrazec za vpis ali prijavo vpiŇ°e vaŇ° elektronski naslov, s ńćimer boste nanj prejeli potrditveno elektronsko sporońćilo za vpis ali potrebne podatke za nadaljnje delovanje. V tem primeru vas prosimo, da to sporońćilo ignorirate, ali nam lahko tudi pisno sporońćite, da je bila pomota, oziroma, da se niste sami prijavili in bomo potem stornirali narońćilo za vpis ali kakrŇ°nokoli drugo prijavo in tako ne boste dobili nobenega naŇ°ega elektronskega sporońćila veńć. TehnoloŇ°ko je nemogońće imeti nadzor nad takŇ°no vrstnimi dejanji, zato Mojca Ribińć s.p. in Mojca Ribińć osebno ¬†ne odgovarjata za morebitne tovrstne primerke.

 

Vsa naŇ°a komunikacija poteka preko emailov, tako da se preko te komunikacije ustvarja tudi¬†email baza podatkov, katera se striktno uporablja samo v poslovne (vodenje lastnih evidenc) in tońćno dogovorjene namene, s katerimi se seveda strinjate, torej za¬†obveŇ°ńćanje naŇ°ih vsebin, dogodkov, novosti‚Ķ in medsebojno komunikacijo ter s tem laŇĺje sodelovanje. Torej vsi¬†vaŇ°i osebni podatki, ki nam jih z vaŇ°imi prijavami posredujete so¬†skrbno varovani¬†s kodeksom¬†Varovanja osebnih podatkov.

 

Ko se prijavite na katerokoli naŇ°o storitev,¬†imate moŇĺnost, da se lahko tudi hkrati prijavite na e novice in promocije. Kako, da na tem podrońćju odkljukate kljukico in nato potrdite povratni mail, drugańće e novic in promocij ne boste dobivali. V primeru, da¬†ne Ňĺelite veńć z nami sodelovati, prejemati naŇ°ih e novic in promocij, se preprosto lahko odjavite, tako da¬†poŇ°ljete kljuńćne besede¬†ODJAVA¬†OD E NOVIC IN PROMOCIJ¬† ali ODJAVA OD VADBE VITAS ENERGY¬†na naŇ° mail¬†info@lavitas.si. Ali preprosto kliknete v naŇ°em poslanem mailu na besedo ODJAVA, kar velja samo za e novice in promocije; od ostalih prijav se morate odjaviti pisno po emailu..

 

V podjetju Mojca Ribińć s.p. ¬†‚Äď LA VITAS tempelj gibanja in notranjega miru spoŇ°tujemo vaŇ°o zasebnost in se zavezujemo, da bomo osebne podatke, pridobljene prek obrazca za prijavo na E-novice in promocij ali kateregakoli drugega prijavnega obrazca skrbno varovali, kar pomeni, da bomo vaŇ° e-naslov uporabljali izkljuńćno za poŇ°iljanje E-novic in promocij oziroma hitro obveŇ°ńćanje sprememb in novosti glede dane prijave in ga ne bomo posredovali tretjim osebam.

 

VaŇ°e podatke lahko¬†kadarkoli pregledate,¬†zahtevate njihov popravek ali popoln izbris¬†oziroma preklińćete to soglasje.¬†Narońćnina na E-novice in SMS novice velja do preklica.

 

VaŇ°e posredovane podatke bo upravljalo podjetje Mojca Ribińć s.p. ‚Äď LA VITAS tempelj gibanja in notranjega miru. Podatke bomo uporabili¬†v namen poŇ°iljanja E-novic, torej, kot smo Ňĺe omenili zgoraj, za obveŇ°ńćanje naŇ°ih vsebin, dogodkov, novosti‚Ķ in medsebojno komunikacijo ter s tem laŇĺje sodelovanje.¬†

 

KADARKOLI LAHKO ZAHTEVATE:

Z vaŇ°imi osebnimi podatki bomo ravnali s skrbnostjo in v skladu z zakonodajo.

Po odjavi od prejemanja E-novic in promocij bomo vaŇ° e-naslov premaknili v evidenco odjavljenih uporabnikov.

Z naŇ°imi podatki zraven nas upravlja Ň°e izkljuńćno podjetje z dejavnostjo spletnega gostovanja, ki spoŇ°tuje in deluje v skladu z GDPR.

 

SPLO҆NI POGOJI VSEH VRST VADB

҆E NEKAJ BESED NA PRAKTIńĆNI DEL, KATEREGA IZVAJAMO V NA҆IH PROSTORIH:

Na naŇ°ih urah se¬†trudimo po najboljŇ°ih mońćeh pomagati vsakemu soudeleŇĺencu pri uri,¬†da mu na najbolj¬†lahkoten in enostaven nańćin¬†obrazloŇĺimo¬†potek gibalnih vaj in njihovo izvedbo. Ne moremo vam pa zagotoviti, da boste te informacije pravilno v prvem poskusu Ňĺe izvedli ter jih tudi kasneje popolno izvajali, saj je to tudi odvisno od vaŇ°ih gibalnih navad¬†in traja kar nekaj ńćasa, da deprogramiramo miŇ°ice v¬†pravilen gib, ńće je bil predhodno narobe nauńćen ali napańćno izvajan dalj ńćasa.¬†Zato vam ne moremo zagotoviti rezultatov ńćez nońć, ker je to proces, ki traja,¬†pri nekaterih pride do spremembe hitreje, drugi potrebujejo veńć ńćasa, odvisno tudi kako napańćno in koliko dolgo ste dolońćen (napańćen) gib izvajali.¬†Zato obiskujete vadbene ure na lastno odgovornost in za poŇ°kodbe ne odgovarjamo, saj ne poznamo vaŇ°e gibalne in zdravstvene zgodovine. V primeru kakrŇ°nihkoli boleńćin se obrnite na vaŇ°ega zdravnika, saj mi izvajamo preventivo za boljŇ°e pońćutje in bolj stabilno¬† gibanje.¬†ńĆe ste v preteklosti imeli kakrŇ°nokoli poŇ°kodbo hrbtenice ali kjerkoli drugje, vas lepo prosimo, da nam to pred vpisom poveste in se tudi pred tem najprej posvetujete s svojim zdravnikom, ali je vadba primerna za vas ali ne, saj ne moremo prevzemati odgovornosti za vaŇ°e zdravje in gibalni razvoj.

 

Iskreno se trudimo, da se¬†izboljŇ°a¬†in¬†vaŇ°a gibalna sposobnost¬†in¬†vaŇ°e dobro pońćutje, saj so vaje preverjene in iz izkuŇ°enj povedano uńćinkovite,¬†vendar pa smo ljudje razlińćni in imamo tudi razlińćno miŇ°ińćno skulpturo in sposobnosti in nenazadnje tud razlińćno gibalno zgodovino.¬†Zato bodite odgovorni do sebe, rezultati prihajajo pońćasi in¬† postopoma, saj vsaka sprememba rabi svoj ńćas in vsak posameznik prehodi svojo edinstveno pot do svojega osebnega gibalnega cilja.

 

Priporońćamo, da prinese vsak vadeńći s seboj¬†flex-blazino za na tla,¬†brisańćo, udobna oblańćila in obvezna je steklenica vode, saj med vadbo izgubljamo veliko tekońćine, katero moramo sproti nadomestiti, da ne pride do izsuŇ°enosti in slabega pońćutja na uri sami. V vadeńći prostor pridite ali v copatih ali bosi, obutev prosimo pustite v garderobah ali v za to namenjenih prostorih.¬†Za VA҆O LASTNINO NE ODGOVARJAMO, zato prosimo, da s svojo lastnino razpolagate sami odgovorno in vestno.

 

Prijava na vadbo velja samo za Ň°olsko leto. Torej vadba se izvaja od¬†septembra ali oktobra¬†tekońćega leta, pa do¬†maja ali junija¬†naslednjega leta, nato se morate na vadbo ponovno prijaviti. V primeru razlińćnega povpraŇ°evanja je seveda tudi izvedba vadbe temu prilagojena, zato je zelo¬†variabilen ńćas poteka vadbe. Tudi¬†lokacija vadbe¬†je vedno predhodnje objavljena in¬†vadeńćim obveŇ°ńćena.

Ob potrjeni prijavi ali s podpisom se tudi strinjate in dovoljujete, da podjetje LA VITAS,¬†Mojca Ribińć s.p. ¬†v propagandne namene uporablja slike iz skupinskih vadb, individualnih ur, delavnic, predavanj, predstavitev in drugih dogodkov ali aktivnosti. Seveda boste predhodno o vsakem slikanju obveŇ°ńćeni in takrat imate Ň°e vedno moŇĺnost, da odstopite od skupnega slikanja.

 

POMEMBNO:¬†ko se prijavite na vadbo, soglaŇ°ate tudi s ceniki in plańćilnimi pogoji, ki so navedeni na naŇ°i spletni strani¬†www.lavitas.si. Zato vas Ň°e enkrat opozarjamo, ńće se enkrat prijavite in po dolońćenem ńćasu ugotovite, da vam vadba ne ustreza, vas lepo prosimo, da se takrat TAKOJ tudi odjavite, v nasprotnem primeru, vam bo prispevek rekreacijske vadnine Ň°e kar naprej obrańćunan, dokler se ne boste pisno odjavili. Hvala za razumevanje.

 

Iskreno se vam zahvaljujem za¬†vaŇ° ńćas, katerega ste si vzeli, da bi spoznali naŇ° nańćin delovanja in sodelovanja z vami. Iskreno se trudim vsak dan, da bi¬†izboljŇ°ali potek dela¬†in seveda¬†delovali v skupno najviŇ°je dobro :).

 

Veselim se druŇĺenja z vami ter deljenja in pridobivanja novih izkuŇ°enj, katere nas v Ňĺivljenju tako zelo bogatijo. :))))

Vitas pozdrav.

Mojca Ribińć, Lavitas.si

DARILO ZA VAS:

Brezplańćni video nasvet o PRAVILNI DRŇĹI

Vnesite vaŇ°e podatke in na vaŇ° e-naslov boste prejeli brezplańćni video O PRAVILNI DRŇĹI v vseh prostorskih nivojih.

  Ime in priimek*:

  E-naslov:

  ŇĹelim brezplańćne LA VITAS e-novińćkeNe Ňĺelim e-novińćk

  Na naŇ°i stran uporabljamo piŇ°kotke za pravilno delovanje strani in beleŇĺenje obiskanosti strani. S strinjanjem nam dovolite uporabo piŇ°kotkov.

  Privacy Settings saved!
  Nastavitve zasebnosti

  Tukaj¬† lahko nastavite, kateri piŇ°kotki naj se naloŇĺijo na stran.

  PiŇ°kotki, ki so nujni za pravilno delovanje spletne strani in niso povezani z beleŇĺenjem podatkov.

  In order to use this website we use the following technically required cookies
  • wordpress_test_cookie
  • wordpress_logged_in_
  • wordpress_sec

  ZAVRNI VSE PI҆KOTKE
  SPREJMI VSE PI҆KOTKE